Kerkdiensten

TSJERKETSJINSTEN YN DE KOMMENDE TIID

25 maaie 09.30 oere: Maria-tsjerke, Blessum Frysk
Himelfeartsdei Ds. Harrie Strubbe
Kleur fan de dei: wyt Kollektes: Diakonij
en eigen tsjerkewurk

 

28 maaie 09.30 oere: Sint Margryt, Boksum Frysk
7e snein fan Peaske Ds. Jan Wielinga út Dronryp
Kleur fan de snein: wyt Kollektes: Diakonij
en eigen tsjerkewurk
Bij de útdoar: Restauraasjefûns

 

04 juny 09.30 oere: Sint Jan, Deinum Hollânsk

Pinksteren Ds. Harrie Strubbe

Kleur fan de snein: read Ôfskie en befêstigjen fan amtsdragers

Nei ôfrin is er kofje

Kollektes: Pinkster-sindingswike en eigen tsjerkewurk

Ynsameljen producten foar de Itensbank

 

11 juny 09.30 oere: Sint Margryt, Boksum Hollânsk

Trinitatis Ds. Rein Veenboer út Ljouwert

Kleur snein: wyt/read Kollektes: Wrâlddiakonaat en eigen tsjerkewurk Bij de útdoar: Amnesty brief

 

18 juny 09.30 oere: Bij de St. Jan. Deinum

snein nei Trinitatis Start Musykspektakel ‘Fransiscus’

Kleur fan de snein: grien o.l.f Gooitsen Eenling

11.00 oere: yn de Sint Jan, Deinum

ferfolch Musykspektakel ‘Fransiscus’

nei ôfrin Midieuwsk miel

 

25 juny 09.30 oere: Maria-tsjerke, Blessum Frysk

1e snein fan de simmer Ds. Jan Wielinga út Dronryp

Kleur fan de snein: grien Kollektes:  ZWO-Colombia en eigen tsjerkewurk

Bij de útdoar: Restauraasjefûns

 

02 july 11.00 oere: Sint Margryt, Boksum Hollânsk

2e snein fan de simmer Ds. Harrie Strubbe

Kleur fan de snein: grien Tsjinst fan Skrift en Tafel

fanôf 10.30 is er kofje

Kollektes: It Tsjinsthûs en eigen tsjerkewurk

Ynsameljen producten foar de Itensbank

 

09 july 09.30 oere: Sint Jan, Deinum Hollânsk

3e snein fan de simmer Mw. Ali Stork út Berltsum

Kleur fan de snein: grien Kollektes: Jeugdwurk fan de Protestantse Tsjerke

en eigen tsjerkewurk

 

16 july 09.30 oere: Sint Margryt, Boksum Frysk

4e snein fan de simmer Ds. Harrie Strubbe

Kleur fan de snein: grien Kollektes: Diakonij en eigen tsjerkewurk