Kerkdiensten

TSJERKETSJINSTEN YN DE KOMMENDE TIID
 

 22 Oktober                         09.30 oere:  Sint Margryt,      Boksum             HollÃnsk

5e snein fan de hjerst            Mw. Ali Stork ut Berltsum

Kleur fan de snein:               grien Kollektes:                            Diaconie en eigen tsjerkewurk

                                          Bij de utdoar: Amnesty brief

 

29 oktober                          09.30 oere:         Ds. Rein Veenboer út Ljouwerd yn  Deinum                   Hollânsk
6e snein fan de hjerst                                       m.m.v. het Blazers kwintet                                 
Kleur fan de sneini: grien                                  Kollektes: Herfoarmingsdei en tsjerkewurk  
                                                                      bij de útdoar: kollekte Restauraasjefûns                       
 
 
1 novimber                         19.30 oere:          Ds. Harrie Strubbe - Mariatsjerke   Blessum                   Frysk
Tankdei                                                           Tankdei foar wurk en gewier                                 
Kleur fan de snein:              grien                      Kollektes:  Itensbank  en eigen tsjerkewurk
 
 
2 novimber                         19.00 oere:          Allerzielen - Sint Margryt                 Boksum 
                                           19.00 oere:          Allerzielen - Sint Jan                       Deinum
                                           19.00 oere:          Allerzielen - Mariatsjerke                 Blessum
 
 
5 novimber                        11.00 oere:          Ds. Harrie Strubbe; Sint Margryt    Boksum                    Frysk
7e snein fan  de hjerst                                     Tsjinst van Schrift en Tafel                                         
Kleur fan de snein: grien                                  (fanof 10.30 is er kofje)
                                                                     Kollektes:  Neijierssindingswike en eigen tsjerkewurk
                                                                                     Ynsameljen producten foar de Itensbank
 
 
12 novimber                      09.30 oere:          Da. Nel.v.d.Briel út Aldeskoat yn    Deinum                     Hollânsk
9e snein fan de hjerst                                       Kollektes: Binnenlânsk Diakonaat en eigen tsjerkewurk     
Kleur fan de snein: grien                                                  bij de utdoar: Amnesty brief   
 

   
19 novimber                     11.00 oere:           Da.Mirjam Hulzebos út Britsum yn Boksum                     Hollânsk
10e snein fan de hjerst                                     Kollektes:           ZWO-Colombia                                           
Kleur fan de snein:   grien                                                          en eigen tsjerkewurk
 

 
26 novimber                    09.30 oere:            Ds. Harrie Strubbe - Sint Jan             Deinum                 Frysk
Lêste snein fan it tsjerklik jier                            Betinking fan de ferstoarnen                                      
Kleur fan de snein: pears of wyt                        Kollektes: Diakonij en eigen tsjerkewurk 
                                                                                    útdoar-kollecte: restauraasjefûns 
 
 
03 decimber                    11.00 oere:            Ds. Rein Veenboer út Ljouwerd yn     Boksum                 Frysk
1e snein fan advint                                          (fanof 10.30 is er kofje)                                                               
Kleur fan de snein:    pears                               Kollektes: Misjonêr wurk & Tsjerkegroei en eigen tsjerkewurk                               
                                                                                    Ynsameljen producten foar de Itensbank
 

        
10 decimber                     09.30 oere:           Ds. Harrie Strubbe - Sint Jan             Deinum                   Hollânsk
2e snein fan advint                                          Kollektes: Pastoraat Protestânske Tsjerke                                     
Kleur fan de snein:     pears                                            en eigen Tsjerkewurk