Kerkdiensten


 
TSJERKETSJINSTEN YN DE KOMMENDE TIID
 
 
          
17 desimber 2017           09.30 oere:             Sint Margryt,                                     Boksum                 Hollânsk
 
3e snein fan advint                                          Ds. Harrie Strubbe - Tsjinst fan Skrift en Tafel
Kleur fan de snein: roze      Kollektes:                Itensbank en eigen tsjerkewurk
                                        bij de útdoar:          Amnesty brief

 

24 desimber 2017           09.30 oere:             Sint Jan,                                            Deinum                 Frysk

4e snein fan advint                                           Ds. Harrie Strubbe
Kleur fan de snein: pears     Kollektes:                Diakonij en eigen tsjerkewurk
                                        bij de útdoar:           kollekte Restauraasjefûns

24 desimber 2017           22.00 oere:              Sint Margryt,                                     Boksum                 Frysk
Krystnacht                                                       Ds. Harrie Strubbe
Kleur fan de snein: wyt                                     Tsjinst mei meiwurking fan de Kantorij
                                        Kollektes:                Help oan de Rohingya flechtlingen yn Bangladesh en Myanmar

                                                                      en eigen tsjerkewurk

 

25 desimber 2017            09.30 oere:             Sint Jan,                                            Deinum                   Hollânsk
Krystmoarn                                                      Ds. Harrie Strubbe
Kleur fan de snein: wyt                                     Tsjinst mei meiwurking fan Advendo
                                         Kollektes:                KiA - Kinderen in de knel en eigen tsjerkewurk

 

31 desimber 2017            19.30 oere:              Sint Jan,                                            Deinum                   Hollânsk
Âldjiersjûn                                                         Ds. Harrie Strubbe
Kleur fan de snein: wyt         Kollektes:                Âldjierskollekte en eigen tsjerkewurk

 

07 jannewaris 2018          11.00 oere:             Sint Margryt,                                      Boksum                   Hollânsk
Epifanie                                                            Ds. Jaap Overeem
Kleur fan de snein: wyt         Fanof                     10.30 oere nijjiersresepsje
Ynsammeljen produkten foar de Itensbank           Kollektes: Schuldhulpmaatje en eigen tsjerkewurk


                 
14 jannewaris 2018           09.30 oere:            Sint Jan,                                            Deinum                    Frysk
Doop van de Heer                                              Ds. Harrie Strubbe - Tsjinst fan Skrift en Tafel
Kleur fan de snein: wyt          Kollektes:               ‘It Tsjinshûs’ en eigen tsjerkewurk