Kerkdiensten

                    

                                      TSJERKETSJINSTEN  YN  DE  KOMMENDE  TIID

   

21 oktober 2018               09.30 oere:  Sint Jan, Deinum                                       Frysk         

5e  snein fan de hjerst      Da. Janny  W. van Dijken út Hallum

Kleur fan de snein: grien               Kollektes: 1e Tsjerke yn Aksje – Wrâlddiakonaat

                                                               2e eigen tsjerkewurk

                                                               bij de útdoar: Amnesty brief

 

28 oktober 2018               19.30 oere:  Sint Margryt,  Boksum                  Hollânsk                     

6e snein fan de hjerst               Ds. Harrie Strubbe  - Taizé viering

Kleur fan de snein: grien               Kollektes: Herfoarmingsdei en tsjerkewurk

                                               bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns

 

04 novimber 2018               11.00 oere:   Sint Jan, Deinum                                 Frysk   

7e  snein fan de hjest                Ds.H.Wagenaar út Jorwert (fan 10.30 oere ôf koffie)

Kleur fan de snein: grien               Kollektes: Neijierssindingswike en eigen tsjerkewurk

                                                                       Ynsammeljen produkten foar de Itensbank

 

07 novimber 2018               19.30 oere: Mariatsjerke, Blessum                    Hollanks

Tankdei                                  Ds. Harrie Strubbe -Tankdei foar wurk en gewier

Kleur fan de snein: grien   Kollektes: Itensbank  en eigen tsjerkewurk

                                                              

11 novimber 2018               09.30 oere:  Sint Margriet,  Boksum                       Frysk                

8e snein fan de hjest       Ds. Harrie Strubbe -Tsjinst fan Skrift en Tafel

Kleur fan de snein: grien                Kollektes: It Tsjinsthûs en eigen tsjerkewurk

 

18 novimber 2018               09.30 oere: Sint Jan,  Deinum                                  Frysk       

9e snein fan de hjest               Dhr. Piet Fortuin út Deinum

Kleur fan de snein: grien                Kollektes: Binnenlânsk Diaconaat en eigen tsjerkewurk 

                                               bij de útdoar: Amnesty brief

 

25 novimber 2018               09.30 oere: Sint Margryt, Boksum                    Hollânsk                   

10e snein fan de hjest               Ds. Harrie Strubbe  

Kleur: grien/pears/wyt                 Kollektes: projecten ZWO en eigen tsjerkewurk  

                                               bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns

 

02 decimber 2018      11.00 oere: Sint Jan,  Deinum                                  Frysk

1e snein fan advint                Ds. Harrie Strubbe - Thomasviering

Kleur fan de snein: pears       (fan 10.30 oere ôf koffie)

                                               Kollektes: Misjonêr wurk & Tsjerkegroei

                                               en eigen tsjerkewurk  

                                               Ynsammeljen produkten foar de Itensbank

 

09 decimber 2018           11.00 oere: Sint Margriet, Boksum                          Frysk

2e snein fan advint                Ds. Reinder Reitsma út Ljouwert

Kleur fan de snein: pears               Kollektes: Pastoraat Protestânske Tsjerke

                                               en eigen tsjerkewurk