Kerkdiensten

                    

                                      TSJERKETSJINSTEN  YN  DE  KOMMENDE  TIID

 

15 april 2018                          09:30 oere: Sint Jan, Deinum                       Frysk                   

Goede Herder                         Ds. L. Westra út Lollum 

Kleur fan de dei: wyt                Kollektes: 1e -Soarchkombinaasje ‘Interzorg ‘Ferwert’;

                                                               2e -eigen tsjerkewurk     

          

22 april  2018                     09.30 oere:  Sint Margryt, Boksum                   Hollânsk

4e snein fan Peaske               Ds. Harrie Strubbe - Iona viering

Kleur fan de snein: wyt               Kollektes: PKN-Liturgy/Tsjerkemuziek  en eigen tsjerkewurk.

                                               bij de útdoar: Amnesty brief

 

29 april  2018                     09.30 oere:  Sint Jan, Deinum                            Hollânsk        

5e snein fan Peaske              Ds. Harrie Strubbe

Kleur fan de snein: wyt                 Kollektes: Diakonij en eigen tsjerkewurk

                                               bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns

 

06 maaie 2018                   11.00 oere: Sint Margryt, Boksum                          Frysk

6e snein fan Peaske              Ds. Hinne Wagenaar út Jorwert

Kleur fan de snein: wyt                 Kollektes: Misjonêr wurk & Tsjerkegroei   en eigen tsjerkewurk

                                               Ynsammeljen produkten foar de Itensbank

                                               (fan 10.30 oere ôf koffie)

 

10 maaie 2018                   09.30 oere:  Maria-tsjerke, Blessum                        Frysk               

Himelfeartsdei                     De Heer Piet Fortuin út Deinum 

Kleur fan de dei: wyt                Kollektes: Diakonij en eigen tsjerkewurk

 

13 maaie 2018                   11.00 oere:  Sint Jan, Deinum                            Hollânsk

Exaudi                                   Da. E. C. Rooseboom út Drachten             

Kleur fan de snein: wyt                Kollektes: foar it F.D. Roosevelthuis, in oanpast fakânsjesintrum foar                                                                                    soarchbehoefigen en eigen  tsjerkewurk.

                                                               bij de útdoar: Amnesty brief

 

20 mei 2018                        09.30 oere:  Sint Margryt, Boksum                  Hollânsk                   

Pinkster                                 Ds. Harrie Strubbe - Tsjinst fan Skrift

Kleur fan de snein: read         en Tafel - Ôfskie en befêstigjin amtsdragers

                                               Kollektes: Pinkster-sindingswike en eigen  tsjerkewurk

                                                             Nei ôfrin is er kofje.

                                              

27 mei 2018                        09.30 oere: Sint Margryt, Boksum                    Hollânsk

Betinking fan de befrijing       Da. Janny van Dijken út Hallum

Kleur snein: wyt/read                 Kollektes: Diakonij en eigen tsjerkewurk  

                                               bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns