Kerkdiensten

                                                                  TSJERKETSJINSTEN YN   DE KOMMENDE TIID

 

21 jannewaris 2018               19.30 oere:                                     Sint Margryt, Boksum                         Frysk

3e snein fan Epifanie                                                                      Ds. Harrie Strubbe - Taizé viering

Kleur fan de snein: grien                                                                 Kollektes: Wrâldwiid Oekumenysk Wurk  en eigen tsjerkewurk

                                                                                                   bij de útdoar: Amnesty brief

 

28 jannewaris 2018                09.30 oere:                                     Sint Jan, Deinum                                 Frysk    

4e snein fan Epifanie                                                                       Ds. Adri Terlouw út Dronryp

Kleur-snein: grien/pears                                                                  Kollektes: Edukaasje en Kategese  en eigen tsjerkewurk

                                                                                                    bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns

 

04 febrewaris 2018               11.00 oere:                                       Sint Margryt, Boksum                   Hollânsk

5e snein fan Epifanie                                                                       Ds. Harrie Strubbe

Kleur-snein: grien/pears                                                                   Kollektes: Wrâlddiakonaat en eigen tsjerkewurk

                                                                                                     Ynsammeljen produkten foar de Itensbank

                                                                                                     (fan 10.30 oere ôf koffie)

 

11 febrewaris 2018               09.30 oere:                                        Sint Jan, Deinum                                    

6e snein fan Epifanie                                                                        SAMOOSARA - Jiddisch muziekgezelschap 

Kleur-snein: grien/pears                                                                   Kollektes: Misjonair wurk en eigen tsjerkewurk

 

18 febrewaris 2018               09.30 oere:                                        Sint Margryt, Boksum                         Frysk

1e snein Fjirtichdagentiid                                                                       Ds. Harrie Strubbe                   

Kleur fan de snein: pears                                                                   Kollektes: Fjirtichdagentiid en eigen tsjerkewurk

                                                                                                      bij de útdoar: Amnesty brief

 

25 febrewaris 2018               11.00 oere:                                         Sint Jan, Deinum                                          Frysk                  

2e snein Fjirtichdagentiid                                                                       Ds. Reinder Reitsma - Ljouwert

Kleur fan de snein: pears                                                                  Kollektes: Fjirtichdagentiid en eigen tsjerkewurk

                                                                                                     bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns

 

04 maart 2018                    11.00 oere:                                            Sint Margryt, Boksum                     Hollânsk

3e snein Fjirtichdagentiid                                                                   Ds. Harrie Strubbe (fan 10.30 oere ôf koffie)

Kleur fan de snein: pears                                                                   Tsjinst fan Skrift en Tafel

                                                                                                      Kollektes: Foarjierssindingswike en eigen tsjerkewurk

                                                                                                      Ynsammeljen produkten foar de Itensbank