Kerkdiensten

                    

                                      TSJERKETSJINSTEN  YN  DE  KOMMENDE  TIID

 

 

16 September 2018               09.30 oere:  Sint Margryt, Boksum                Frysk                    

13e snein fan de simmer               Da. Edna Zwerver út  Skettens              

Kleur fan de snein: grien                Kollektes: Fredeswurk  en eigen tsjerkewurk

                                               bij de útdoar: Amnesty brief     

 

23 septimber 2018                09:30 oere:  Sint Jan, Deinum  - Startsnein                2-talig

1e snein fan de hjerst               Ds. Harrie Strubbe  - Iona-viering,            (liturgy oanwezig)

Kleur fan de snein: grien                in koarte fiering,

                                                       utlis fan it aktiviteiten programma,

                                               ôfslutend  in hapke en een sapke

                                               Kollektes: 1e  de projekten fan de ZWO

                                                                 2e  eigen tsjerkewurk

 

 

30 septimber 2018               09.30 oere:  Sint Margryt, Boksum                        Hollansk                                      

2e snein fan de hjerst               Ds. Harrie Strubbe -Tsjinst fan Skrift en Tafel              

Kleur fan de snein: grien                Kollektes: 1e Diakonij

                                                                 2e eigen tsjerkewurk

                                                                 bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns      

 

 

07 oktober 2018               11.00 oere:  Sint Jan, Deinum                                Hollânsk         

3e snein fan de  hjerst      Da. Mirjam Hulzebos út Britsum

Kleur fan de snein: grien                Ynsammeljen produkten foar de Itensbank

                                                         fan 10.30 oere ôf kofje

                                               Kollektes: 1e Kontakt Tsjerke en Israël

                                                               2e eigen tsjerkewurk

 

                                              

14 oktober 2018               09.30 oere:  Sint Margryt, Boksum                              Frysk                                         

4e snein fan de hjerst               Ds. Harrie Strubbe              

Kleur fan de snein: grien                Kollektes: 1e Diakonij

                                                                 2e eigen tsjerkewurk

 

 

21 oktober 2018               09.30 oere:  Sint Jan, Deinum                                       Frysk         

5e  snein fan de hjerst      Da. Janny  W. van Dijken út Hallum

Kleur fan de snein: grien               Kollektes: 1e Tsjerke yn Aksje – Wrâlddiakonaat

                                                               2e eigen tsjerkewurk

                                                               bij de útdoar: Amnesty brief