Kerkdiensten

                     

TSJERKETSJINSTEN  YN  DE  KOMMENDE  TIID

 

03 maart 2019                        09.30 oere: Sint Jan,          Deinum                 Frysk

8e snein fan Epifani               Dhr. Piet Fortuin

Kleur snein: grien/pears          Kollektes: KiA-Misjonair wurk en eigen tsjerkewurk

                                                 Ynsammeljen produkten foar de Itensbank   

                                                 Nei de tsjinst is er kofje

  

10 maart  2019                   11.00 oere: Sint Margryt, Boksum                    Hollânsk                          

1e snein Fjirtichdagentiid        Ds.  C.C. Roosenboom,  Drachten    

Kleur snein: pears                 Kollectes:  KiA – fjirtichdagentiid /

                                           Foarjierssinding  en eigen tsjerkewurk  

                                              

13 maart  2019                   19.30 oere:  Maria-tsjerke, Blessum                 Hollânsk

Biddei wurk en gewier      Ds.  Harrie Strubbe

Kleur dei: pears                    Kollektes:  Itensbank

                                          en eigen tsjerkewurk   

                                              

17 maart 2019                    11.00 oere: Sint Jan, Deinum                            Twa talig          

2e snein Fjirtichdagentiid        Ds.  Harrie Strubbe  - Dooptsjinst

Kleur fan de snein: pears        Kollectes: Worldservants.nl/actieplatform/klaslokalen bouwen in Ghana

                                           en eigen tsjerkewurk

                                           bij de útdoar: Amnesty brief

 

24 maart 2019                    09.30 oere:  Sint Margryt, Boksum                    Twatalig   

3e snein Fjirtichdagentiid        Ds.  Harrie Strubbe  - Iona tsjinst /

Kleur snein: pears/roze           Fiering fan Skrift en Tafel

                                            Kollektes: KiA – fjirtichdagentiid / Bern yn é knipe 

                                            en eigen tsjerkewurk 

 

31 maart 2019                      09.30 oere: Sint Jan, Deinum                                 Frysk ?    

4e snein Fjirtichdagentiid         Mw. Tine de Vries,  Stiens 

Kleur snein: pears                   Kollektes: KiA – fjirtichdagentiid / Misjonair

                                             en eigen tsjerkewurk

                                             bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns

 

07 april 2019                      09.30 oere:   Sint Margryt, Boksum                       Hollânsk                      

5e snein Fjirtichdagentiid       Ds.  Janny van Dijken, Hallum                               

Kleur snein: pears                  Kollektes: KiA  fjirtichdagentiid/Sindingswurk /proj. Rwanda

                                            en eigen tsjerkewurk

                                               Ynsammeljen produkten foar de Itensbank                                                               

Nei de tsjinst is er kofje