Kerkdiensten

                    

                                      TSJERKETSJINSTEN  YN  DE  KOMMENDE  TIID

 

11 maart  2018                       09:30 oere:   Sint Jan, Deinum                                                     Hollânsk

Laetare                                   Ds.  A. Roest út Ljouwert     

Kleur snein: pears/roze           Kollektes: 1e -Binnenlânsk diaconaat; 2e -eigen tsjerkewurk

 

14 maart 2018                        19.30 oere:  Maria-tsjerke, Blessum                                           Hollânsk

Biddei wurk en gewier          Ds. H. Strubbe

Kleur fan de dei: pears              Kollektes: 1e -foar de itensbank; 2e -eigen tsjerkewurk 

 

18 maart  2018                       09.30 oere:   Sint Jan, Deinum                                                           Frysk   

Judica                                    Ds. H. Strubbe -  Rûnom it oargel

Kleur fan de snein: pears          mei meiwurking fan de kantorij o.l.f. Lukas Wiersema en

                                               bibliodrama u.l.f. Gooitsen Eenling. Nei ôfrin is der kofje.   

                                               Kollektes:  1e – 40-dagentiid (Z. India); 2e -eigen tsjerkewurk

                                                

25 maart 2018                        09:30 oere: Sint Margryt, Boksum                                                    Frysk 

Palmsnein                             Ds. H. Strubbe.       .  

Kleur fan de snein: read/pears   Kollektes:  1e – Palmsnein (N.Oeganda); 2e -eigen tsjerkewurk                

                                               by de útdoar: restauraasjefûns en de Amnestybrief

 

29 maart 2018                       19.30 oere:   Sint Jan, Deinum         

Wite Tongersdei                    Ds. H. Strubbe – Tsjinst fan Skrift en Tafel     

Kleur fan de dei: wyt                Kollektes: 1e -foar de itensbank; 2e -eigen tsjerkewurk 

 

30 maart 2018                        19.30 oere:  Maria-tsjerke, Blessum     :            

Goed Freed                             Ds. H. Strubbe      

Kleur fan de dei: pears              Gjin kollecte

 

31 maart 2018                        22:00 oere: Sint Margryt, Boksum                                            

Stille Sneon-Peaskewacht    Ds. H. Strubbe     

Kleur fan de dei: wyt                Gjin kollecte

 

01 april 2018                          09.00 oere:  Sint Jan, Deinum                              

Peaske                                   Ds. H. Strubbe – Peaskebrochje/Paasontbijt    

Kleur fan de snein: wyt             Kollektes:                 1e -JOP, jeugdwerk PKN; 2e -eigen tsjerkewurk        

                                               Ynsammeljen produkten foar de Itensbank

 

08 april 2018                          09.30 oere: Sint Margryt, Boksum                                                    Frysk

Beloken Peaske                      De heer P. Fortuin út Deinum            

Kleur fan de snein: wyt             Kollektes:  1e -ZWO-Colombia; 2e -eigen tsjerkewurk                 

                                                

15 april 2018                          09:30 oere: Sint Jan, Deinum                                                         Frysk                   

Goede Herder                         Ds. L. Westra út Lollum 

Kleur fan de dei: wyt                Kollektes: 1e -Soarchkombinaasje ‘Interzorg ‘Ferwert’;

                                                               2e -eigen tsjerkewurk