Kerkdiensten

                    

                                      TSJERKETSJINSTEN  YN  DE  KOMMENDE  TIID

 

 

 08 july 2018                        11.00 oere:  Sint Margryt, Boksum                               Frysk                    

3e snein fan de simmer               Ds Reinder Reitsma út Ljouwert

Kleur fan de snein: grien                Kollektes: ZWO Colombia en eigen tsjerkewurk

 

15 july 2018                        09:30 oere:  Sint Jan, Deinum                                 Hollânsk

4e snein fan de simmer               Ds. Harrie Strubbe                   

Kleur fan de snein: grien                Kollektes: Diakonij en eigen tsjerkewurk

 

22 july 2018                        09.30 oere:  Sint Margryt, Boksum                               Frysk                    

5e snein fan de simmer               Ds. Harrie Strubbe               

Kleur fan de snein: grien                Kollektes: Diakonij en eigen tsjerkewurk

 

29 july 2018                           09.30  oere:   Sint Jan, Deinum                                           Hollânsk                            

6e snein fan de simmer               Mw Ali Stork út Berltsum

Kleur fan de snein: grien               Kollektes: Schulphulpmaatje en eigen tsjerkewurk

                                               bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns

 

05 augustus 2018                 11.00 oere:  Sint Margryt, Boksum                                    Hollânsk         

7e  snein fan de simmer    Dhr. J.P. Gaspersz de Neuville út Amsterdam

Kleur fan de snein: grien      Kollektes: Diakonij en eigen tsjerkewurk

                                               Ynsammeljen produkten foar de Itensbank

                                               (fan 10.30 oere ôf kofje)

 

12 augustus 2018                 09.30 oere:  Sint Jan, Deinum                                                    Frysk

8e  snein fan de simmer    Dhr Piet Fortuin út Deinum  

Kleur fan de snein: grien       Kollektes: KiA - Simmersinding en eigen tsjerkewurk;

                                              

19 augustus 2018                 09.30 oere:  Sint Margryt, Boksum                                    Hollânsk             

9e  snein fan de simmer    Ds. J.P. van Olffen út Menaam

Kleur fan de snein: grien                Kollektes: Diakonij en eigen tsjerkewurk

                                              

26 augustus 2018                 09:30 oere:  Sint Jan, Deinum                                                    Frysk

10e snein fan de simmer               Ds. Harrie Strubbe -Tsjinst fan Skrift en Tafel                                

Kleur fan de snein: grien                Kollektes: Itensbank en eigen tsjerkewurk

                                               bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns

 

02 septimber 2018               11.00 oere:  Sint Margryt, Boksum                                           Frysk                    

13e snein fan de simmer               Ds Liuwe Westra  út  Lollum (fan 10.30  oere ôf kofje)

Kleur fan de snein: grien                Kollektes: Misjonêr wurk yn Nederlân en eigen tsjerkewurk

                                               Ynsammeljen produkten foar de Itensbank

 

09 septimber 2018 09:30 oere:  Sint Jan, Deinum                                             Hollânsk

12e snein fan de simmer               Ds. Harrie Strubbe    

Kleur fan de snein: grien                Kollektes: JOP-jeugdorganisaasje fan de

                                               Protestanske Tsjerke en eigen tsjerkewurk

 

16 September 2018               09.30 oere:  Sint Margryt, Boksum                                           Frysk                    

13e snein fan de simmer               Da. Edna Zwerver út  Skettens              

Kleur fan de snein: grien                Kollektes: Fredeswurk  en eigen tsjerkewurk

                                               bij de útdoar: Amnesty brief