ANBI De Prot. gem. Terpoarte te Boksum-Blessum-Deinum

De Protestantse gemeente Terpoarte te Boksum-Blessum-Deinum en haar diaconie zijn Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) op grond van een groepsbeschikking die door de belastingdienst is afgegeven aan de Protestantse Kerk in Nederland.

 

Informatie: RSIN (fiscaal nummer) 8154.44.540 Protestantse gemeente Terpoarte te Boksum-Blessum-Deinum

Contactadres:

Schriba: mevr. van der Veen-Sjaarda.
Telefoon: 058-2541204
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.terpoarte.nl

Doelstelling:
Inhoud volgt

Beleidsplan:
Het Beleidsplan 2014 – 2019 is gepubliceerd op de website onder het kopje Beleidsplan.
Ook verwijzen we naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse Kerk.
Hier is een groepsbeschikking afgegeven.
"Met Hart en Ziel, Beleidsplan 2013-2016"

Bestuurssamenstelling:
De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door de Algemene Kerkenraad, bestaande uit minimaal 5 personen (ouderling, kerkrentmeester, diaken) die worden afgevaardigd door de gemeente. Preses en scriba worden gekozen door de algemene kerkenraad. De wijze van verkiezing is geregeld in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het college kerkrentmeesters bestaat uit minimaal 5 personen en wordt gekozen door de gemeente. Hierbinnen is een voorzitter, secretaris en penningmeester. De kerkrentmeesters zijn aangewezen de financiële en stoffelijke zaken van de gemeente te regelen. Zij doen verslag aan de kerkenraad.

Beloningsbeleid:
Kerkenraads- en collegeleden verrichten hun werk pro deo.
Voor predikant, organisten, kosters gelden de arbeidsvoorwaarden van de protestantse kerk.

Activiteiten:
Vrijwel alle activiteiten voor het lopende seizoen zijn te vinden in het Winterwurk boekje. Dit wordt gepubliceerd op de website en vind u via deze link.
Verslagen van het afgelopen seizoen worden samengevat in het Jaarverslag.

Financiële verantwoording:
Download hier de winst- en verliesrekening van 2017

Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen:
De begroting over 2018 kunt u hier vinden

 

Diaconie van de Protestantse gemeente Terpoarte te Boksum-Blessum-Deinum

RSIN (fiscaal nummer):    824127559.

Contactadres:
Secreatris: M. Jansma, 

Telefoon: 058-2542018
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.terpoarte.nl

Doelstelling:
De diaconie.... deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.”

Beleidsplan:
In het beleidsplan 2015 – 2019 punt 8 Betrokkenheid op samenleving leest u over het beleid mbt. de diaconie.

Bestuurssamenstelling:
De diaconie bestaat uit 4 personen die zijn gekozen en benoemd door de gemeente; voorzitter, secretaris en penningmeester en algemeen.

Beloningsbeleid:
De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Activiteiten:
activiteiten volgt.

Financiële verantwoording:

Diaconie Jaarrekeningen 2017:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ------------------------------------------------- 0 ------------------------------------------------------

 

 

 

 

2018 

 

 

Rekening en verantwoording van de Protestantse Gemeente
           
Terpoarte          
           
Boksum Blessum Deinum        
           
           
Boekjaar : 2018        
(periode: 1-01-2018 t/m 31-12-2018)                                  
           
           
           
opgesteld door het college van kerkrentmeesters    
           
           
           
           
Administratieadres:          
It Harspit 8          
9033 XS Deinum          
           
           
           
           
           
           
 
         
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
Winst- en verliesrekening 2018        
           
          begroting
      2018 2017 2018
Opbrengsten:          
           
Gebouwen en land      €         26.792  €      32.970  €       29.150
Rentebaten en dividend      €         71.518  €      70.798  €       63.500
Bijdragen levend geld      €         47.613  €      50.534  €       46.850
Overige opbrengsten      €         18.856  €            200  €             250
Verkoop weiland      €         62.900    
       €    227.679  €  154.502  €   139.750
           
Kosten:          
           
Lasten gebouwen, inventaris en land    €         46.238  €      27.934  €       25.000
Pastoraat      €         72.538  €      68.226  €       71.750
Kerkelijke activiteiten      €           5.425  €      10.279  €         6.500
Verplichtingen andere organen    €           8.182  €         7.809  €         7.500
Salarissen en vergoedingen      €         22.696  €      22.377  €       25.500
Beheer en administratie      €           5.809  €         5.678  €         5.750
           
       €    160.888  €  142.303  €   142.000
           
Resultaat:      €      66.791  €    12.199  €      2.250-
           
Resultaat begraafplaatsen:      €        6.359  €      9.967  €      5.000
           
Saldo winst/verlies:      €      73.150  €    22.166  €      2.750
           
Incidentele baten/lasten:      €      10.684-  €      6.796  
           
Netto resultaat:      €      62.466  €    28.962  
           
           
Specificatie winst- en verliesrekening      
           
Specificatie opbrengsten        
          begroting
      2018 2017 2018
           
Gebouwen en land:          
           
Verhuur kerk- en verenigingsgebouw    €           2.472  €         1.862  €         2.600
Huur woonhuis      €           7.800  €         7.800  €         7.800
Pacht landerijen      €         16.520  €      18.163  €    18.750
Incidenteel uit landerijen/grondbezit    €         62.900  €         5.145  
           
       €      89.692  €    32.970  €    29.150
           
Rente en dividend:          
           
Ontvangen rente deposito's en sp.rek.    €         67.084  €      66.496  €       59.500
Ontvangen dividend en obligatierente    €           4.434  €         4.302  €         4.000
           
       €      71.518  €    70.798  €    63.500
           
Bijdragen levend geld:          
           
Vrijwillige bijdragen      €         42.988  €      45.118  €       42.000
Collecten kerkdiensten      €           3.214  €         3.886  €         3.000
Overige collecten en giften      €                  -    €                -    
Paas/ eindejaarscollecte      €               320  €            640  €             750
Bijdragen solidariteitskas      €           1.091  €            890  €         1.100
           
       €      47.613  €    50.534  €    46.850
           
Overige opbrengsten:          
           
Subsidies (Brim en orgel) e.d.      €         18.784  €                -    
Overige vergoedingen van derden    €                 72  €            200  
           
       €      18.856  €         200  €         250
           
Resultaat begraafplaatsen:          
           
Opbrengsten      €         13.268  €      16.689  €         7.500
Kosten      €           6.909  €         6.722  €         2.500
           
       €        6.359  €      9.967  €      5.000
           
Specificatie kosten:          
          begroting
      2018 2017 2018
           
Lasten gebouwen, inventaris en land:        
           
Dotatie onderhoudsfonds      €         30.000  €      10.000  €       10.000
Onderhoud\ verbetering woonhuis    €                  -    €            973  €             500
Belastingen en verzekeringen      €           2.796  €         3.006  €         4.000
Energie en water      €           3.634  €         2.563  €         5.500
Huur kerkgebouwen      €           3.293  €         3.051  €         3.500
Onderhoud/ vervanging inventaris    €           6.515  €         8.341  €         1.500
           
       €      46.238  €    27.934  €    25.000
           
Kosten pastoraat:          
           
Onkosten predikant      €           7.517  €         7.359  €         7.500
Bijdrage kas predikantstractementen    €         62.208  €      58.442  €       60.000
Gastpredikanten      €           2.813  €         2.425  €         4.250
           
       €      72.538  €    68.226  €    71.750
           
Kerkelijke activiteiten:          
           
Kosten kerkdiensten      €           4.882  €         4.083  €         4.500
Jeugdwerk      €                  -    €                -    €             500
Wijkwerk en bijzondere zondagen    €               543  €         1.175  €         1.500
Kosten musical      €                  -    €         5.021  
       €        5.425  €    10.279  €      6.500
           
Verplichtingen andere organen:        
           
Kerkrentmeesterlijk quotum      €           6.655  €         6.049  €         6.000
Afdracht solidariteitskas      €               895  €            905  €         1.000
Overige bijdragen en contributies    €               632  €            855  €             500
           
       €        8.182  €      7.809  €      7.500
           
Salarissen en vergoedingen:          
           
Salarissen en vergoedingen kosters    €         11.376  €      10.607  €       12.500
Loonheffing kosters      €           2.955  €         2.643  €         4.000
Sociale lasten en verzekeringen kosters    €           2.615  €         2.938  €         2.500
Vergoeding organisten en koorleider    €           5.150  €         5.626  €         5.000
Overige betaalde onbelaste vergoedingen    €               600  €            563  €         1.500
           
       €      22.696  €    22.377  €    25.500
           
Beheer en administratie:          
           
Drukwerk      €           1.810  €         1.635  €         2.000
Administratiekosten      €           3.080  €         3.237  €         3.000
Bankkosten      €               605  €            504  €             500
SMRA en verzekeringen      €               314  €            302  €             250
           
       €        5.809  €      5.678  €      5.750