Beleidsplan - 13. Communicatie

Artikelindex

13. COMMUNICATIE

13. 1 Belang

In een gemeente waarin de kerkenraad een deel van zijn activiteiten delegeert aan werkgroepen en waarin tal van verschillende activiteiten ontplooid worden is communicatie van wezenlijk belang. Werkgroepen moeten van elkaar weten wat ze doen en wanneer ze dat doen. De kerkenraad heeft daarin een coördinerende taak. Ook moet de kerkenraad zorgen dat de samenhang in de gemeente bewaard blijft en er momenten zijn waarop de deelnemers aan al die verschillende momenten elkaar kunnen ontmoeten.

13. 2 Organisatie

De eindverantwoordelijkheid voor de communicatie ligt bij de voorzitter en de secretaris van de kerkenraad. Zij onderhouden de contacten met de diverse werk – en taakgroepen en zijn verantwoordelijk voor een goede communicatie en afstemming tussen kerkenraad, werkgroepen, gemeente en voor de communicatie naar buiten. Zij worden hierin bijgestaan door de redactie van het kerkblad De Trjilling en een webmaster die de website van de gemeente bijhoudt. Er zijn een aantal werkgroepen van wie een van de leden toegang tot de site heeft en er wat op kan zetten. Dat blijkt onvoldoende om de website up to date te houden.

12. 3 Verbeteringen

De communicatie van onze activiteiten naar buiten moet beter. De kolommen van het kerkblad worden op dit moment hoofdzakelijk gevuld door de predikant en een van de diakenen. Dat is al jaren zo. Niet dat het niet functioneert, maar het is wel een erg smalle en dus kwetsbare basis. Inhoudelijk zou de redactie dus hoognodig versterking moeten krijgen. Dat zou heel goed free lance kunnen. Dus zonder dat zij zich hoeven te bemoeien met de organisatorische kant van het redactiewerk.

13. 4 Beleidsvoornemens
1. Verbeteren van de communicatie naar buiten.
2. Ervoor zorgen dat de webmaster, die de website van de gemeente bijhoudt, meer materiaal krijgt aangeleverd, zodat die up to date kan blijven.
3. Inhoudelijke versterking van de redactie van De Trjilling met een of meer gemeenteleden die geregeld wat schrijven.