Beleidsplan - Bijlagen

Artikelindex

Bijlage 1

ALLE BELEIDSVOORNEMENS OP EEN RIJ

Eredienst
1. Blijven investeren in goede muziek en dus handhaven van de functie van een geschoolde cantor organist.
2. Nu onze huidige predikant met emeritaat gaat, uitzien naar een creatief theoloog met gevoel voor liturgie die een grondige uitleg van de bijbel op een spirituele wijze weet te verbinden met de wereld van vandaag, en die naast het Nederlands ook het Fries actief beheerst of bereid is dat op korte termijn te leren.
3. Handhaven van de verscheidenheid in aanbod: vespers, diensten voor jong en oud, kerk school gezinsdiensten.
4. Bijzondere aandacht vragen de kerk-­‐school-­‐gezinsdiensten. Nu de school in Deinum een samenwerkingsschool is geworden, moet er gezocht worden naar een nieuwe vorm. Een aantal ouders is daar actief mee bezig. Zij verdienen actieve ondersteuning.
5. Handhaven van de samenwerking met Advendo en het jeugdkorps.
6. Ook het bibliodrama en dus de samenwerking met Gooitsen Eenling moet worden voortgezet.
7. Zorgen dat de liturgiewerkgroep op sterkte blijft. Zij waarborgt de continuïteit in de vormgeving van de diensten en houdt de liturgie en de liedkeus dicht bij de beleving van de gemeente.
8. Het aantrekken van iemand die nog in opleiding is voor het opzetten van een kindercantorij.
9. Het organiseren van een musical; met name in de tijd dat de predikantsplaats vacant is zou dat een samenbindend middel kunnen zijn.

Pastoraat
10. Het opzetten van een gesloten pastorale facebookgroep, waar mensen dingen met elkaar kunnen delen, elkaar vragen stellen, elkaar op activiteiten wijzen en met elkaar meeleven.
11. Het vormen van een of meer eetgroepen. We zouden een aantal gemeenteleden kunnen vragen daartoe het initiatief te nemen. De spirituele kracht van onze kerkgebouwen
12. Zowel de Sint Jan, de Sint Margriet als de Mariakerk blijven gebruiken voor onze diensten.
13. De Sint Jan is qua onderhoud goed bij de tijd. Dat moeten we zo houden en daar moeten we dus de middelen voor blijven vrijmaken. Eén van de eerste prioriteiten in de komende tijd is daarbij de restauratie van het orgel in de Sint Jan.
14. De Sint Jan, en misschien ook de Sint Margriet en de Mariakerk – maar die laatste twee zijn niet van ons – zouden vaker open moeten zijn. Minimaal een keer per week zou de kerk een paar uur open moeten zijn, zodat mensen er kunnen bidden, mediteren, gewoon stil kunnen zijn en eventueel een kaarsje aan kunnen steken. 
15. Blijven meedoen aan Tsjerkepaad en Open Monumentendag.
16. Samen met de Stichting Nieuwe Kunst in Oude Kerken, die de kunst in onze kerken beheert, een keer per jaar een activiteit organiseren voor een breed publiek.
17. Elk jaar in elk van de dorpen een paar schoolklassen uitnodigen om de leerlingen kennis te laten maken met het gebouw, met wat daar gebeurt en met de geschiedenis van het gebouw.

Vieringen op de scharnierpunten van het leven
18. Om het in de afgelopen jaren ontwikkelde beleid in dezen vast te houden hebben we een creatief theoloog nodig die bereid is deze vieringen samen met betrokkenen voor te bereiden en die daarbij zowel mensen van binnen als van buiten de kerk een volwaardige inbreng wil geven.
19. Het organiseren van een avond voor alle zielen in begin november waar we alle overledenen van het hele dorp herdenken.
20. Een keer per jaar een geboorteviering waar we alle geboortes in het dorp van dat jaar vieren.

Groepswerk
21. Vorming van een commissie vorming en toerusting die breed is samengesteld.
22. Verbetering van de communicatie over de activiteiten die we organiseren.

Betrokkenheid op de samenleving/diaconaat
23. De maandelijkse inzameling van goederen voor de voedselbank is een goed voorbeeld van een actie die in de kerk begon, maar inmiddels door het dorp als geheel gedragen wordt. Dat is de richting die we de komende jaren uit willen.
24. In samenwerking met de jeugdclub jongeren meer betrekken bij het diaconale werk.

Jeugdwerk
25. Zuinig zijn op de jeugdclub en de diensten voor jong en oud.
26. Samen met de betrokken ouders zoeken naar een vernieuwde samenwerking met de scholen.
27. Samenwerking met het jeugdkorps vasthouden.
28. Met de ouders onderzoeken of er animo is voor het opzetten van een kindercantorij.

Open en pluriform
29. Elke groep heeft de neiging introvert te worden. Dat geldt ook voor ons. Openheid is nooit een bezit, het vraagt voortdurende aandacht om die te bewaren. Die aandacht blijft een van onze belangrijkste beleidsvoornemens.

Organisatie
30. De kerkenraad doet niet alles alleen, maar delegeert waar dat kan taken aan werkgroepen.
31. Ook al worden we als gemeente kleiner we willen wel zelfstandig blijven om als kerk betrokken te kunnen blijven op onze dorpen. 

Financiële middelen
32. Vrijkomende rentedragende gelden worden zo veel als mogelijk voor nieuwe periodes vastgezet in risico-­‐arme producten tegen aanvaardbare rentes. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan doet het college van kerkrentmeesters voorstellen om anderszins de inkomsten op het vereiste peil te houden.
33. In de komende periode zal zo nodig worden onderzocht of alle onroerend goed (m.u.v. verpachte of in erfpacht uitgegeven landerijen)in bezit moeten blijven of dat dit (deels) verhuurd, verkocht of in een andere rechtsvorm moet worden ondergebracht (stichting bijv.).
34. Als monument zal de St. Jan qua meerjarig onderhoud de komende periode in goede staat worden gehouden. Dit kan middels de aflopende BROM subsidieregeling.
35. Het monumentale orgel in de Sint Jan zal in de komende planperiode gerestaureerd worden. De kosten zullen deels worden betaald uit de zgn. BRIM subsidieregeling 2014-­‐ 2019.
36. Voor het woonhuis en verenigingsgebouw Ons Huis zal een meer jaren onderhoudsplan worden gemaakt.

Communicatie
37. Verbeteren van de communicatie naar buiten.
38. Ervoor zorgen dat de webmaster, die de website van de gemeente bijhoudt, meer materiaal krijgt aangeleverd, zodat die up to date kan blijven.
39. Inhoudelijke versterking van de redactie van De Trjilling met een of meer gemeenteleden die geregeld wat schrijven.