Beleidsplan - 9. Jeugdwerk

Artikelindex

 9. JEUGDWERK

9 . 1 Activiteiten op het gebied van het jeugdwerk In onze gemeente zijn op dit ogenblik de volgende vormen van jeugdwerk:
1. Zeven keer per jaar is er een dienst voor jong en oud: een keer op kerstavond en zes keer op een zondagmorgen. De diensten op zondagmorgen beginnen om elf uur. Gemiddeld zijn er dan zo’n twaalf jongeren tussen de 4 en de 16 in de dienst. Als het jeugdkorps meedoet, zijn dat er meer. De diensten worden voorbereid met een of meer ouders. Qua vormgeving zijn deze diensten anders dan een regulieren zondagmorgendienst: er is meer ruimte voor interactie, voor een deel is er andere muziek, er is geregeld bibliodrma, soms een filmfragment en de preek is kort: zeshonderd woorden. Anderzijds kiezen we bewust voor het handhaven van de structuur van de liturgie: kyrie, gloria, gebeden, lezing, overdenking. Die structuur heeft door de eeuwen zijn kracht bewezen en we vinden het belangrijk dat jongeren daar vertrouwd mee raken. Om dezelfde reden zingen we ook altijd een aantal traditionele liederen.
2. Er is een jeugdclub voor 12 – 16 jarigen met zo’n 18 deelnemers, zowel van binnen als van buiten de gemeente. De jeugdclub komt een keer in de twee weken bij elkaar. Men gebruikt door JOP ontwikkeld materiaal dat levensthema’s aan de orde stelt die jongeren bezig houden.
3. Samen met de Protestantse Gemeente Lekkum is er een gespreksgroep voor 18 – 25 jarigen met 7 deelnemers, waarvan 2 uit onze gemeente. De groep komt een keer per maand bij elkaar op zondagmiddag van 12.30 – 14.00 uur. Er wordt een film, een boek, of een Bijbelgedeelte besproken.
4. Tot 2014 was er in Deinum 2 keer per jaar een kerk – school – gezinsdienst. Nu de christelijke school is opgegaan in een samenwerkingsschool is onduidelijk, of en hoe deze vorm van samenwerking zal worden voortgezet. Een groep ouders zet zich daarvoor in.

Door de vergrijzing in onze dorpen, de krimp, en de ontkerkelijking is de groep jongeren die enige vorm van kerkelijke betrokkenheid heeft fors gekrompen. Het vraagt creativiteit om ook deze groep te blijven aanspreken.

9. 2 Organisatie De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor het jeugdwerk. De jeugdclub wordt geleid door een tweetal ouders. De diensten voor jong en oud worden voorbereid door de predikant en per keer één of meer ouders. De predikant neemt hiertoe het initiatief. Ook de organisatie van de gespreksgroep is in handen van de predikant.

9. 3 Beleidsvoornemens:
1. Zuinig zijn op de jeugdclub en de diensten voor jong en oud.
2. Samen met de betrokken ouders zoeken naar een vernieuwde samenwerking met de scholen.
3. Samenwerking met het jeugdkorps vasthouden.
4. Met de ouders onderzoeken of er animo is voor het opzetten van een kindercantorij.