Kerkdiensten

                     

TSJERKETSJINSTEN  YN  DE  KOMMENDE  TIID

                

12 mei 2019               09:30 oere: Sint Jan, Deinum                               Frysk

4e snein fan Peaske  Dhr. Piet Fortuin

Kleur fan de snein: wyt   Kollectes: Jeugdwerk (JOP) Op school het geloof ontdekken en eigen tsjerkewurk

 

19 mei 2019              09:30 oere: Sint Margryt, Boksum                       Hollânsk

5e snein fan Peaske                       Mw. L Muilwijk, St Annaparochie.

Kleur fan de snein:      wyt

                                Kollectes: foar it F.D. Roosevelthuis, in oanpast

                                 fakânsjesintrum foar soarchbehoeftigen en eigen tsjerkewurk.

                                 bij de útdoar: Amnestybrief

 

26 mei 2019                09.30 oere: Sint Jan, Deinum                                        Hollânsk 

6e zondag van Peaske   Gospelkoor The Young Cristian Singers

Kleur snein: wyt           Thema: ‘Glorious Day’  út Ljouwert

Kollektes:                    ZWO – Fryslân foar Rwanda en eigen tsjerkewurk  bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns                                                                    

The Young Christian Singers uit Leeuwarden komen zondag 26 mei om 9.30 uur met een bijzondere themadienst “Glorious Day ”naar de Sint Jan in Deinum.                                                                       

The Young Christian Singers zijn een enthousiaste groep jongeren die het Evangelie door zang en muziek aan iedereen bekend willen maken. Ze zijn opgericht in 1977 en bestaan uit circa 25 zangers en zangeressen en worden begeleid door een ervaren combo van vier muzikanten. Sinds 2001 is dirigent Wilco Kloosterboer verbonden aan het koor. Het repertoire kenmerkt zich door een variatie van stijlen en is zowel Engels- als Nederlandstalig. De Engelstalige nummers worden altijd op inhoud toegelicht.

Belangstellenden zijn van harte welkom om mee te zingen en de luisteren naar de blijde Boodschap

 

 

 

30 mei 2019              09:30 oere:  Maria-tsjerke, Blessum                             Hollânsk

Himelfeartsdei             ds. K.H. Bogerd út Wouterswoude

Kleur fan de dei: wyt  

Kollektes:                   Diakonij en eigen tsjerkewurk

 

 02 juny 2019           09.30 oere:  Sint Margryt, Boksum                                Frysk

7e zondag van Pasen                        ds. Reinder Reitsma  út Ljouwert

Kleur fan de snein: wyt                     Tsjinst fan Skrift en Tafel

Kollektes:                  Itensbank en eigen tsjerkewurk - Ynsammeljen  produkten foar de Itensbank

                               - Nei de tsjinst kofje

 

 09 juny 2019           09.30 oere:  Sint Jan, Deinum                                       Hollânsk     

Pinkster                                          ds. Harrie Strubbe - Ôfskie en befêstigjin  

Kleur fan de snein: read                   ambtsdragers en wykmeiwurkers

Kollektes:                                       Pinkster-sindingswike en eigen tsjerkewurk

                                                     Nei ôfrin is er kofje.

 

 16 juny 2019           09.30 oere: Sint Margryt, Boksum                                Frysk

Drieëenheid                                   da. Hinke Post-Knol út Dronryp

Kleur snein: wyt/read

Kollektes:                                     Diakonij en eigen tsjerkewurk

                                                   Bij de útdoar: Amnestybrief

 

 23 juny 2019            09.30 oere:  Maria-tsjerke, Blessum                       Hollânsk

1e  snein fan de simmer                    Mw Tine de Vries út Stiens

Kleur fan de dei: grien

Kollektes:                                       KiA-Wrâlddiakonaat en eigen tsjerkewurk

                                                     bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns

 

 30 juny 2019            09.30 oere:  Sint Jan, Deinum                                   Frysk

2e snein fan de simmer                     Ds. Harrie Strubbe  Thomasviering met   

Kleur fan de snein: grien                   aandacht basisschoolverlaters -Nei de tsjinst kofje

Kollektes:                                        ZWO-Fryslân foar Rwanda  en eigen tsjerkewurk

 

 07 july 2019             09.30 oere:  Sint Margryt, Boksum                         Hollânsk     

3e snein fan de simmer                     Ds. Harrie Strubbe  Nei de tsjinst is er kofje

Kleur fan de snein:                           grien Ynsammeljen produkten foar de Itensbank

Kollektes:                                        KiA-Binnenlânsk Diakonaat  en eigen tsjerkewurk