Kerkdiensten

                     

       TSJERKETSJINSTEN  YN  DE  KOMMENDE  TIID

                

08 sept. 2019                    09:30 oere: Sint  Jan                          Deinum        Frysk 

                                                           Ds. Harrie Strubbe

                                                           Fiering fan Skrift en Tafel

Kleur snein: grien               

Kollectes:                                             Itensbank en eigen tsjerkewur

 

15 september 2019 Ds. Harrie Strubbe Startsnein Kleur snein: grien

09:30 oere Sint Margryt, Boksum (NL) Jeugdwerk Protestantse Kerk (JOP) en eigen tsjerkewurk

 

22 september 2019 Ds. Gerrit Wessels (út Stiens) Fredeswike

Kleur snein: grien

09:30 oere Sint Jan Deinum (NL) vredeswerk en eigen tsjerkewurk

 

29 september 2019 Ds. Harrie Strubbe m.m.f. Advendo

Kleur snein: grien

09:30 oere Sint Margryt, Boksum (FR) Kerk in Actie (Zending) en eigen tsjerkewurk, by de útdoar restauraasjefûns

 

6 oktober 2019 Ds. Harrie Strubbe Thomas fiering, kofje foar de tsjinst Kleur snein: grien

11:00 oere Sint Jan, Deinum {FR} Kerk en Israël en eigen tsjerkewurk

 

13 oktober 2019 Mw Muilwijk (út St. Anna Parochie)

Kleur snein: grien

09:30 oere Sint Margryt, Boksum (NL) Kerk in Actie (Werelddiaconaat) en eigen tsjerkewurk

 

20 oktober 2019 ds. Adri Terlouw (út Dronryp) Kleur snein: grien

11:00 oere Sint Jan, Deinum {FR} Kerk in Actie (Werelddiaconaat) en eigen tsjerkewurk