Kerkdiensten

Hoofdcategorie: ROOT

                     

       TSJERKETSJINSTEN  YN  DE  KOMMENDE  TIID

                

 30 juny 2019            09.30 oere:  Sint Jan, Deinum                                   Frysk

2e snein fan de simmer                     Ds. Harrie Strubbe  Thomasviering met   

Kleur fan de snein: grien                   aandacht basisschoolverlaters -Nei de tsjinst kofje

Kollektes:                                        ZWO-Fryslân foar Rwanda  en eigen tsjerkewurk

 

 07 july 2019             09.30 oere:  Sint Margryt, Boksum                         Hollânsk     

3e snein fan de simmer                     Ds. Harrie Strubbe  Nei de tsjinst is er kofje

Kleur fan de snein:                           grien Ynsammeljen produkten foar de Itensbank

Kollektes:                                        KiA-Binnenlânsk Diakonaat  en eigen tsjerkewurk

 

 

14 juli  2019               09:30 oere: Sint  Margryt,               Blessum          Hollânsk                          

                                                      Ds.  Jannie  van Dijken

Kleur snein: grien                

Kollectes:                                        ZWO en eigen  tsjerkewurk                         

                                                

21 juli  2019               09.30 oere:  Sint Jan,                        Deinum          Hollânsk

                                                         Ds.  Harrie Strubbe

                                                         Fiering fan Skrift en Tafel

Kleur snein: grien                   

Kollektes:                                           Diakonij (schuldhulpmaatje)  en eigen tsjerkewurk

                                              

28 juli  2019                 09:30 oere: Sint  Margryt                  Boksum        Frysk     

                                                         Dhr. Piet Fortuin

Kleur  snein: grien               

Kollektes:                                          Diakonij en eigen tsjerkewurk

                                                       bij de útdoar: kollekte Restauraasjefúns

                                              

04 augustus 2019          09:30 oere:  Maria-tsjerke               Blessum       Hollânsk 

                                                           Mw. Tine de Vries

Kleur snein: grien              

Kollectes:                                         Diakonij en eigen  tsjerkewurk

Nei de tsjinst kofje                        Ynsammeljen  produkten foar de Itensbank

                                                

11 augustus 2019          09:30 oere: Sint Jan,                         Deinum       Hollânsk

                                                       Mw. Tine de Vries

Kleur snein: grien                 

Kollektes:                                         K.i.A.-Wrâlddiakonaat  en eigen tsjerkewurk

 

18 augustus 2019          09.30 oere: Sint Margryt                    Boksum       Hollânsk

                                                        Ds.  Jart Voortman                             

Kleur snein: grien             

Kollektes:                                         ZWO en  eigen tsjerkewurk

                                                 

25 augustus 2019         19:30 oere: Sint  Jan                              Deinum        liturgie

                                                             Ds.  Harrie Strubbe 

Kleur snein: grien                                  Taizé-viering

                                                             Kollecte bij de útdoar

 

01 sept. 2019                   09:30 oere: Sint  Margryt                   Boksum        Frysk      

                                                               Ds. Reinder Reitsma

Kleur snein: grein                  

Kollektes:                                             Missionair en eigen tsjerkewurk

Nei de tsjinst kofje                            Ynsammeljen  produkten foar de Itensbank

 

08 sept. 2019                    09:30 oere: Sint  Jan                          Deinum        Frysk 

                                                           Ds. Harrie Strubbe

                                                           Fiering fan Skrift en Tafel

Kleur snein: grien               

Kollectes:                                             Itensbank en eigen tsjerkewur

acheter male extra